Akademilaget

 

Her finner du generell informasjon om akademilagstilbudet. For å gå til lagets beskjedside, gå under "ungdom" litt høyere i menyen her på siden.

 

Akademilaget 2017 (Gutter 2005)

Bakgrunn

Ullernakademiet er et fotballtilbud for barn i aldersgruppen 7-12 år. Dette er et utvidet tilbud for fotballtrening, utover det ordinære foreldredrevne tilbudet. Akademilaget for 12-åringene er siste steg før man går over til ordinær ungdomsfotball. Med godkjenning fra sin klubb, er det mulig å delta på Akademiaget uten å melde overgang til Ullern IF. Akademilaget er et tilbud i Ullern Fotball, for å gi de ivrigste og flinkeste spillerne i Ullerns barnefotball tilstrekkelig med utfordringer, slik at også de kan få best mulig utvikling. Dette er åttende gangen vi gjennomfører opplegget, og vi har svært gode erfaringer med både 98, 99, 00, 01, 02, 03 og 04-kullene.

Akademilaget

Spillerne i denne alderen er i sluttfasen av det som kalles den motoriske gulladeren (7-12 år). Jo eldre man blir etter dette, jo tregere og vanskeligere er motorisk og teknisk innlæring. Fotball er en idrett som stiller svært store krav til tekniske ferdigheter. Det vil på alle akademiets treninger være det som har hovedfokus. Gjennom akademilaget, vil spillerne også i større grad enn tidligere jobbe med å utvikle de relasjonelle og strukturelle ferdighetene som kreves for å nå et høyt nivå i fotball. Dette er hovedfokus på den ukentlige treningen Akademilaget har, og ikke minst lagets kamper. Spillerne må være både konsentrasjons- og ferdighetsmessig godt nok rustet, for å oppleve mestring under de forhøyede kravene som vil bli stilt til dem. På flere aktiviteter med Akademilaget vil det også delta spillere født 2006. Dette vil da være spillere som har behov for spill på et så høyt nivå for å få tilstrekkelig utfordringer. 

Ullernakademiet er åpent for påmelding fra alle – også spillere utenfor Ullern IF. Alle kan delta på 1-2 treninger i uka. I tillegg til disse to treningene, er det èn ukentlig trening som er forbeholdt Akademilaget. Akademilaget har sine egne, faste trenere som er ansvarlig for det sportslige opplegget for laget. Trenerne skal følge laget i treninger, kamper og cuper hele sesongen, som starter uke 44 2016 og avsluttes i uke 43 2017.

Hospitering:
Med hospitering menes her deltagelse i en gruppe man ikke normalt «tilhører». Gjennom sesongen vil spillere som deltar på Ullernakademiet, men som ikke deltar på akademilaget, få tilbud om å delta på enkelte av akademilagets treninger/kamper/cuper. Dette kan være spillere som både er født i 05, 06 eller 07. På samme måte, vil enkelte av akademilagsspillerne få tilbud om hospitering med Ullern G2004.

Aktiviteter

- Mandag og onsdag er de ordinære akademitreningene 15.00-16.30 på Ullernbanen.
- Akademilaget trener i tillegg på fredager kl 15.00-16.45 på Ullernbanen.
- Kamper vil spilles ca her 2./3.uke hele gjennom hele året
- Det vil spilles cuper både lokalt, og en overnattingscup en helg
- Sosiale samlinger
- Gjennom Akademilagsdeltagelsen kan man også, om ønskelig, delta på klubbens morgentreninger tirsdag (fysisk basistrening) og/eller torsdag (teknisk basistrening) sammen med ungdomstrinnene i klubben. Dette er helt frivillig
- Mental trening hver måned
- Spillersamtaler og tett individuell oppfølging

Krav til Akademilagets spillere

Alle Akademilagsspillerne er forpliktet til fortsatt å delta på sine opprinnelige 7erlag hele sesongen 2015. Dette fordi Akademiet (Akademilaget inkludert) fremdeles er et ekstratilbud, og ikke en erstatning for det ordinære fotballtilbudet i klubben. I sesongen vil trenere ta individuelle hensyn for å tilpasse den totale mengden med organisert fotball (trening og kamp) til et riktig nivå.

Akademilagsspillerne er forpliktet tilå delta på minst to ukentlige treninger i regi av Ullernakademiet. Den ene av disse må være Akademilagets trening på fredager. Likevel anbefaler vi, legger opp til, og håper at flest mulig deltar på alle de tre akademitreningene i uken.

Om man ikke deltar på Akademilaget, kan man fortsatt delta på begge- eller en av de ordinære akademitreningene.

Det er selvsagt mulig å gjennomføre ytterligere trening i andre idretter i tillegg, og den totale treningsmengden for barnet er det foreldrene sitt ansvar å regulere. Tett dialog med Akademilagets trenere kan forventes.

Man skal stille i Ullerntøy ved alle treninger.

Man skal stille ved alle Akademilagets aktivititeter, og dersom man mot formodning ikke kan delta på noe, skal hovedansvarlig trener varsles i god tid. Til treninger skal spillerne selv melde eventuelle forfall - ikke foresatte.

Finansiering

Deltagelse på Akademilaget koster kr. 4.000,- for hele sesongen, i tillegg til Akademiets ordinære satser for èn eller to treninger per uke.

Vi viser til tekst på www.ullernfotball.no angående økonomi. Ta kontakt angående disse spørsmålene dersom det er behov for det.

Påmelding

Påmelding gjøres via følgende link https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=179558. Dersom du er usikker på om dette er et egnet tilbud for ditt barn, ta kontakt med sportslig leder Magne Aarvik, eller den treneren ved akademiet som har vært din kontaktperson (se eget menypunkt)

Det vil avholdes foreldremøte i månedsskiftet oktober/november.

Utskrift