Statutter for tildeling av stipend fra Ullern Idrettsforenings fond1.   Formålet med stipendet er å støtte medlemmer av foreningen som tar idrettsfaglig utdanning eller trenger støtte av andre årsaker.

2.   For formålet ble det etter vedtak på Årsmøtet 2002 opprettet et fond på kr. 60.000,-. Kapitalen skal disponeres av Arbeidsutvalget slik at en har full sikkerhet for at den ikke går tapt og med størst mulig avkastning.

3.   Den årlige avkastning tillegges fondet. Årlig tildeling utgjør inntil NOK 10.000,-. Midler som ikke kommer til utdeling ett år, overføres til neste år.

4.   Ved vurdering av søknad om stipend tas bl.a. følgende hensyn:

a. Søkerens behov
b. Søkerens innsats i foreningen
c. Hva søkeren vil benytte utdanningen/aktiviteten til
d. Hvilken nytte foreningen vil kunne få av utdanningen/aktiviteten

Søknader bør derfor gi opplysninger som kan gi grunnlag for en slik vurdering.

5.   Søknad sendes Arbeidsutvalget (klubb(æ)ullern.no), som innhenter uttalelser fra de avdelinger hvor søkeren er vært aktiv og/eller tillitsvalgt.

6.   Arbeidsutvalget innstiller på hvilket beløp som skal innvilges, eventuelt avslag.

7.   Beslutning tas av Hovedstyret.

8.   I forbindelse med behandling av regnskap på Årsmøtet, skal det opplyses om status for fondet og hvilke midler som har vært disponert.