Innkalling årsmøte for 2021

Postet av Ullern Basket den 10. Mar 2022

Velkommen til årsmøte i Ullern Basket! 

Vi møtes fysisk i Ullern flerbrukshall ved Ullern fotballbane

Onsdag 16.mars kl 19:00 i møterom i 3. etasje

Årsmøte ble varslet 05.02.2022 via Spond, Facebook og ullernbasket.no Ingen innspill ble mottatt.

Påmelding årsmøte: via deltager.no:  https://www.deltager.no/event/aarsmote_Ullern56ers


Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2021
 5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2021
 6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2022
 7. Forslag fra styre: vedtak ang dugnadsdeltagelse
 8. Valg av styre
 9. Valg av valgkomité
 10. Saker til orientering
  1. Ansettelse av ny sportslig leder Ståle Frey.


Valg:

 1. 1.Styreleder  Tore Kvam  valgt til 2022 (tar ikke gjenvalg)
 2. Nestleder, hallforvaltning, BLNO  Hans-Jörg Schneidt  valgt til 2022 (tar gjenvalg)
 3. Økonomi  Geir Henriksen   valgt til 2022 (tar ikke gjenvalg)
 4. Sponsor   Svein Sollie  valgt til 2023
 5. Seriekontakt, BLNO  Geir Dyngeland  valgt til 2023
 6. Driftsstyre representant  Marius Unnli  valgt til 2023
 7. Joseph Allen  valgt til 2023 (trer ut av styret)
 8. Arrangement  Inga Aune  valgt til 2023
 9. BLNO spillerrepresentant  Elin Kjølseth  valgt til 2023

Valgkomiteen ved Kristofer Anker og Dag Heimdal vil presentere de nye kandidater for styret i møte.


Saksdokumenter fremlegges i møte. 


Ang sak 7:

Forslag fra styret til behandling i årsmøte

For at Ullern Basket skal kunne ivareta sine forpliktelser i forbindelse med driften av f.eks. Ullern Flerbrukshall og fortsatt ha tilgang til dette som en arena for kampavvikling og treninger så er klubben avhengig av at foreldre og foresattes stiller opp med dugnadstimer. Tilsvarende gjelder dersom klubben skal gjennomføre arrangementer i forbindelse med easy basket turneringer eller arrangementer i regi av region og nasjonal karakter.

Det foreslås derfor å innføre en ordning hvor hver spiller/foresatte forplikter seg til minimum å delta på to dugnader i løpet av en sesong med en varighet på 2 til 4 timer pr. gang. Dette er dugnader som går utover det å støtte eget lag ved å sitte f.eks. i sekretariat og vil dreie seg om kioskvakt, hallvakt, rigging i forbindelse med arrangement, sekretariat ifm. arrangement inkludert sekretariat for FIRI liga.  Dugnader vil annonseres minimum 14 dager før arrangementet.

Dersom man ikke har anledning til å stille på dugnad så kan man bytte innbyrdes, alternativt betale seg ut av dugnaden med kr 750,- pr. gang. 

Mars 2022

Styret Ullern Basket

ved styreleder Tore KvamKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.