Saksliste årsmøte Ullern Basket

Postet av Ullern Basket den 11. Mar 2023


Til alle medlemmer i Ullern IF Basket.

Det inviteres til årsmøte i Ullern IF Basket for året 2022

Torsdag 16. mars 2023 kl.19:00

i Ullern flerbrukshall, møterom 3. etasje
 

Saksliste

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning for 2022
 5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2022
 6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for 2023
 7. Forslag vedtak
  1. Fullmakt endring av størrelse på treningsavgift
  2. Videreføring dugnadsarbeid
 8. Valg av styret
 9. Valg av valgkomitéen
 10. Saker til orientering


 • Varsel om planlagt årsmøte ble lagt ut på Ullerns web og Facebook 05.02.2023
 • Frist for å sende inn forslag til saksliste var 06.03.2022 Styret mottok kun orienterende henvendelser som ikke er vedtakssak. 
 • Saker som ikke skal vedtas, kan tas opp som orienterende under punkt 10 i møtet

 

Vel møtt!

 

         Sign.

Med vennlig hilsen

Svein Sollie, styreleder

 

For Styret i Ullern IF Basket 


Ang 

Sak 7:                  forslag vedtak - årsmøte for 2022

 

Treningsavgift Ullern Basket

Styret ber årsmøtet om å gi styret fullmakt til å øke treningsavgiften i Ullern Basket med inntil NOK 500,-. Styret skal fastlegge treningsavgiften for sesong 2023/24 rett før oppstart av ny sesong etter sommeren 2023.

 

Vedtakstekst: 

Årsmøtet gir styret i Ullern Basket fullmakt til å kunne øke treningsavgiften med inntil 500,- i sesong 2023/04.  

  

Forlengelse av fjorårets vedtak om dugnader

For at Ullern Basket skal kunne ivareta sine forpliktelser i forbindelse med driften av f.eks. Ullern Flerbrukshall og fortsatt ha tilgang til dette som en arena for kampavvikling og treninger så er klubben avhengig av at foreldre og foresatte stiller opp med dugnadstimer. Tilsvarende gjelder dersom klubben skal gjennomføre arrangementer i forbindelse med Easy basket turneringer eller arrangementer i regi av region og nasjonal karakter.

Det foreslås derfor å fortsette med ordningen hvor hver spiller/foresatte forplikter seg til minimum å delta på to dugnader i løpet av en sesong med en varighet på 1 til 4 timer pr. gang. Dette er dugnader som går utover det å støtte eget lag ved å sitte f.eks. i sekretariat og vil dreie seg om kioskvakt, hallvakt, rigging i forbindelse med arrangement, sekretariat ifm. arrangement inkludert sekretariat for BLNO liga.  Dugnader vil annonseres minimum 14 dager før arrangementet.

Dersom man ikke har anledning til å stille på dugnad så kan man bytte innbyrdes, alternativt betale seg ut av dugnaden med kr 750,- pr. gang. 

 

Vedtakstekst:

Årsmøtet vedtar å videreføre fjorårets praksis angående dugnader.

 

 

Sak 8 – valg av styret

Styremedlemmer velges for 2 år om gangen

Ikke på valg i 2023:

 • Hans-Jörg Schneidt              valgt til 2024
 • John Arne Lyngstad              valgt til 2024
 • Trygve A. Tønnesen              valgt til 2024
 • Robert Leinders-Krog           valgt til 2024

 

Forslag gjenvalg:

 • Svein Sollie                           velges til 2025
 • Geir Dyngeland                     velges til 2025
 • Marius Unnli                         velges til 2025
 • Inga Aune                             velges til 2025

 

Forslag valg nytt styremedlem:

 • Cecilie Børge-Ask                 velges til 2025

 

Forslag valg funksjon:

Lederverv velges for ett år om gangen

 • Styreleder                   Svein Sollie                velges til 2024
 • Nestleder                    Hans-Jörg Schneidt    velges til 2024

 

 

Sak 8 – valg av valgkomitéen

Valgkomiteen velges for ett år om gangen

 • Henriette Taxt                         velges til 2024
 • Ragnhild T. Kristoffersson       velges til 2024

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.